Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 08.12.2023, godz. 7:00

Ulgi i odliczenia


Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Ryczałt na pokrycie zwiększonych kosztów dojazdów służbowych przyznawany kuratorom zawodowym może być ustalany ze względu na wielkość obszaru podlegającego jurysdykcji sądu. Jednak zakres w jakim ryczałt ten będzie wolny od podatku, należy ustalać, stosując kryteria przewidziane w przepisach podatkowych, czyli przy zastosowaniu miesięcznego limitu kilometrów obowiązującego zależnie od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których kurator jest zatrudniony. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 października 2023 r., nr 0115-KDIT2.4011.433.2023.1.KC. Płatnik (sąd rejonowy) wyjaśnił, że od 5 kwietnia 2023 r. obowiązuje art. 14 ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1095). Z jego uregulowań wynika, że w wypadkach wymagających używania pojazdu prywatnego do celów służbowych, w szczególności w razie trudności w przemieszczaniu się z wykorzystaniem środków komunikacji publicznej, prezes sądu okręgowego na wniosek kuratora zawodowego, przyznaje ryczałt na pokrycie zwiększonych kosztów dojazdów służbowych. Przyznanie tego ryczałtu wymaga zawarcia z kuratorem umowy o używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych. W przypadku płatnika, zatrudnionym przez niego kuratorom zawodowym ryczałt jest przyznawany na podstawie zarządzenia prezesa sądu. Przyjęto w nim, że wysokość świadczenia zależy od wielkości obszaru właściwości sądu. Inne są natomiast kryteria ustalania miesięcznego ryczałtu pieniężnego na potrzeby zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23b updof. Odwołuje się on do odrębnych przepisów, tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.). Z § 3 pkt 2 tego rozporządzenia wynika, że pracodawca ustala miesięczne limity kilometrów, uwzględniając liczbę mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony. Płatnik miał wątpliwości, w jaki sposób na potrzeby ustalania właściwego limitu kilometrów na jazdy lokalne powinna zostać ustalona liczba mieszkańców, tj. wyłącznie w odniesieniu do miasta stanowiącego siedzibę sądu czy też do całego obszaru właściwości sądu (obszaru, na którym kurator wykonuje czynności)? - zobacz odpowiedź  »  
Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków formalnych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
W sytuacji gdy kredyt mieszkaniowy nie został zaciągnięty przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, to wydatkowanie przychodu na spłatę tego kredytu nie wyczerpuje przesłanki wydatkowania środków na własne cele mieszkaniowe i nie uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 października 2023 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.495.2023.3.MK. Dla Prenumeratorów GOFIN J Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna w serwisie www.interpretacje.gofin.pl » We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatniczka wyjaśniła, że 20 listopada 2018 r. sprzedała lokal mieszkalny, który w 2014 r. otrzymała w darowiźnie od matki. Pozyskanie środków ze sprzedaży tego lokalu było warunkiem przyznania podatniczce kredytu na zakup innego lokalu mieszkalnego. Bank przyznał kredyt jeszcze tego samego dnia, w którym miała miejsce sprzedaż lokalu z darowizny. Przez kolejne lata podatniczka wydatkowała przychód uzyskany z tej sprzedaży na spłatę rat zaciągniętego kredytu mieszkaniowego. Do organu podatkowego wystąpiła z pytaniem, czy w tych okolicznościach można uznać, że spełniła warunki do skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, a tym samym dochód ze sprzedaży mieszkania nabytego w ramach darowizny jest wolny od podatku dochodowego? - zobacz odpowiedź  »  
Podatek od odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości spółki - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości spółki z o.o. stanowi przychód spółki. Zatem kwota należna udziałowcowi tej spółki, w następstwie zaistnienia tego zdarzenia, nie jest odszkodowaniem i nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 sierpnia 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.411.2023.1.DP. Podatniczka w 2020 r. zbyła odpłatnie udziały w spółce z o.o. będącej właścicielem nieruchomości. W umowie zbycia zastrzeżono, że w przypadku wszczęcia i prowadzenia postępowania wywłaszczającego wobec nieruchomości gruntowej zakończonego wypłatą na rzecz spółki odszkodowania od Skarbu Państwa, podatniczce zostanie wypłacona kwota stanowiąca równowartość 50% wartości odszkodowania. Opisana nieruchomość została wywłaszczona, a decyzją wojewody z kwietnia 2023 r. przyznane zostało spółce odszkodowanie z tego tytułu m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.). Dla Prenumeratorów GOFIN J Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna w serwisie www.interpretacje.gofin.pl » Podatniczka wystąpiła z pytaniem, czy otrzymana przez nią część odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym? - zobacz odpowiedź  »  
U kierowcy zatrudnionego na zlecenie diety i ryczałty za noclegi są wolne od PIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
W związku z wypłatą diet i innych należności za czas podróży kierowcom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia, na zleceniodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, gdyż należności o których mowa korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lipca 2023 r., nr 0115-KDIT2.4011.259.2023.1.MM. Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka komandytowa, której przeważającym przedmiotem działalności jest drogowy transport towarów. W opisie sprawy wyjaśniła, że realizuje przewozy krajowe i międzynarodowe. Korzysta przy tym z pracy osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które są zatrudniane na podstawie umów o świadczenie usług kierowców, tj. umów podobnych do umowy zlecenia uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Umowy przewidują, że kierowcy realizujący przewozy międzynarodowe, mają prawo do diet i ryczałtów za noclegi w wysokości określonej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 ze zm.). Z uwagi na wejście w życie przepisów, z których wynika, że kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy, pojawiła się wątpliwość, czy spółka jako płatnik, ma obowiązek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczek) od diet i zwrotu innych kosztów podróży wypłacanych kierowcom świadczącym usługi poza granicami Polski? - zobacz odpowiedź  »  
Pracownik zamieszkały za granicą bez prawa do zwolnienia od podatku należności za podróż do Polski - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Diety i koszty noclegów wypłacane w związku z podróżą służbową odbywaną z terytorium innego państwa do Polski przez pracownika mającego miejsce zamieszkania za granicą, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego. Należności te po stronie pracownika stanowią przychód z nieodpłatnych świadczeń kwalifikowany do przychodów ze stosunku pracy, od którego płatnik musi pobrać zaliczkę na podatek. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2023 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.201.2023.1.GG. Interpretacja została wydana na wniosek spółki, która zatrudnia pracownika będącego niemieckim rezydentem podatkowym (ma miejsce zamieszkania w Niemczech). Odbywa on podróże służbowe na terytorium Niemiec uznawane za podróże krajowe, oraz podróże do innych państw, w tym do Polski, uznawane za podróże zagraniczne. Otrzymuje zwrot kosztów podróży służbowych w wysokości wynikającej z obowiązującego w Polsce rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie podróży służbowej. W sytuacji podatnika podróże do Polski są podróżami zagranicznymi. Ponieważ w załączniku do rozporządzenia nie określono diet i kosztów noclegów z tytułu podróży zagranicznych do Polski, stosowane są limity przewidziane w lp. 115 - Państwa inne niż przewidziane w lp. 1-114. Wątpliwości spółki dotyczą tego, czy tak ustalane należności z tytułu podróży służbowej do Polski korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof, a tym samym nie należy pobierać od nich zaliczki na podatek dochodowy? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.