Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 18.02.2024, godz. 7:00

Opodatkowanie dochodów z zagranicy


Zdalne świadczenie usług z Polski a powstanie zagranicznego zakładu - wyrok WSA
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Aby uznać, że na terytorium Polski został utworzony zakład, należy stwierdzić, iż istniała placówka (pomieszczenia, a w pewnych okolicznościach maszyny i urządzenia) o stałym charakterze. Taką placówką nie jest pokój w hotelu czy wynajęte mieszkanie. O jej powstaniu nie świadczy też posiadanie laptopa czy innych narzędzi pracy programisty. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 10 października 2023 r., sygn. akt I SA/Wr 261/23 (orzeczenie nieprawomocne). Sprawa dotyczyła obywatela Ukrainy, który w związku ze stanem wojennym w Ukrainie od 5 kwietnia 2022 r. przebywa w Polsce i ma zamiar wrócić do swojego kraju po ustaniu działań wojennych. Jego najbliższa rodzina (współmałżonka) pozostała w Ukrainie. Wnioskodawca działa w branży informatycznej. Przez pierwsze miesiące pobytu w Polsce świadczył usługi programistyczne w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Ukrainie. Usługi te: świadczył z wynajmowanego mieszkania, wykonywał zdalnie w okresie od 5 kwietnia 2022 r. do 8 lipca 2022 r. z terytorium Polski, świadczył wyłącznie w ramach starej umowy z 2020 r. podpisanej z ukraińskim klientem (dokończył świadczenie usług, które rozpoczął jeszcze przed przyjazdem do Polski). Ostatni przychód z tej działalności uzyskał w lipcu 2022 r. W październiku 2022 r. jego działalność została wykreślona z ukraińskiego rejestru działalności gospodarczej. W czerwcu 2022 r. zarejestrował działalność gospodarczą w Polsce. Wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. We wniosku o interpretację indywidualną zapytał organ podatkowy m.in.: czy prowadzenie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Ukrainie z Polski zdalnie w rozumieniu art. 5 konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Ukrainą jest traktowane jako "zakład" w Polsce? - zobacz odpowiedź  »  
Przechowywanie danych w chmurze bez podatku u źródła - wyrok WSA
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Wynagrodzenie wypłacane za granicę z tytułu udostępnienia przestrzeni dyskowej na serwerach na potrzeby przechowywania danych informatycznych nie jest objęte w Polsce podatkiem u źródła. Tak wynika z wyroku WSA w Kielcach z 19 października 2023 r., sygn. akt I SA/Ke 332/23 (orzeczenie nieprawomocne). Sąd rozstrzygał spór w zakresie obowiązku płatnika dotyczącego pobrania podatku u źródła od swojego kontrahenta niebędącego polskim rezydentem podatkowym. We wniosku w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych spółka (wnioskodawca) podała, że jest polskim rezydentem podatkowym. Przedmiotem jej działalności jest prowadzenie sieci hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów dom i ogród. W związku z prowadzoną działalnością dokonuje zakupu usług od zagranicznego kontrahenta, który w Polsce podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, jakie osiąga na terytorium RP. Usługi te polegają na udostępnieniu spółce przestrzeni dyskowej na serwerach należących do kontrahenta na potrzeby przechowywania danych informatycznych (hosting). Wysyłanie, przeglądanie i pobieranie danych jest możliwe poprzez przeglądarkę internetową. Wnioskodawca podkreślił, że serwery, które są mu udostępniane, nie są bezpośrednio wykorzystywane do wytwarzania produktów w sposób materialny (wytwarzania towarów). Zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy wydatki ponoszone z tytułu zakupu usług udostępnienia przestrzeni dyskowej na serwerach nabywane od spółki z siedzibą poza granicami RP mieszczą się w katalogu świadczeń zawartym w art. 21 ust. 1 updop, a w związku z tym, czy wnioskodawca zobowiązany jest do poboru podatku u źródła w myśl art. 26 ust. 1 updop? - zobacz odpowiedź  »  
Oświadczenie "rzeczywistego właściciela" warunkiem dochowania należytej staranności - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Jeśli w dniu wypłaty należności na rzecz zagranicznego kontrahenta płatnik nie dysponuje oświadczeniem "rzeczywistego właściciela" (beneficial owner), to nie jest spełniony obowiązek dochowania należytej staranności. W konsekwencji płatnik nie może zastosować postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i jest zobowiązany pobrać podatek według stawki określonej w ustawie o CIT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.169.2023.2.OK. W związku z prowadzoną działalnością spółka dokonuje płatności podlegających podatkowi u źródła (zwanych dalej płatnościami) za zakup usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop (zwanych dalej usługami niematerialnymi), od zagranicznych kontrahentów. Regulacje dotyczące podatku u źródła stosuje z uwzględnieniem zawartych umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Aby zastosować przepisy właściwej umowy, pozyskuje certyfikaty rezydencji zagranicznych kontrahentów. Dochowuje również należytej staranności, m.in. poprzez pozyskanie od kontrahenta oświadczenia "beneficial owner", tj. oświadczenia, że kontrahent zagraniczny: jest rzeczywistym właścicielem należności wypłaconych przez spółkę, wykonywał usługi i nie działa w charakterze pośrednika, podlega w państwie, w którym ma siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, prowadzi swoją rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju rezydencji, nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi. W związku z wypłatą należności za usługi niematerialne spółka otrzymała certyfikat rezydencji oraz oświadczenie beneficial owner w terminie późniejszym, niż data faktycznej wypłaty należności zagranicznemu podatnikowi. Z otrzymanego certyfikatu rezydencji wynika, że w terminie, w którym spółka dokonała wypłaty należności, zagraniczny podatnik był rezydentem danego kraju. Spółka miała wątpliwość, czy otrzymując certyfikat rezydencji podatkowej wraz z oświadczeniem beneficial owner w terminie późniejszym niż wypłata należnego wynagrodzenia, może w stosunku do dokonywanych wypłat na rzecz zagranicznego podatnika zastosować niższą stawkę podatku lub wyłączenie z opodatkowania na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? - zobacz odpowiedź  »  
Obowiązki płatnika w związku z oddelegowaniem pracowników do pracy w Niemczech - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Firma, która oddelegowała do pracy w Niemczech swoich pracowników, jest zobowiązana do odprowadzenia w Polsce zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń oddelegowanych pracowników, w przypadku gdy pracownicy przebywają na terytorium Niemiec przez okresy nieprzekraczające 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 sierpnia 2023 r., nr 0112-KDWL.4011.45.2023.2.JK. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się spółka z o.o. (zwana dalej spółką), która w związku ze świadczeniem usług transgranicznych na terenie Niemiec delegowała pracowników zatrudnionych w spółce do świadczenia pracy w Niemczech. Okres oddelegowania rozpoczął się na przełomie sierpnia i września danego roku i trwa do stycznia następnego roku. Miejscem zamieszkania dla celów podatkowych w rozumieniu art. 3 updof dla wszystkich pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka poinformowała, że nie ma w Niemczech siedziby ani zagranicznego zakładu. Ponosi faktyczne koszty związane z wypłatą wynagrodzenia. Z każdym z delegowanych pracowników zawarte zostały porozumienia zmieniające czasowo dotychczas obowiązującą umowę o pracę, w których m.in. jako miejsce pracy wyznaczono miejscowość w Niemczech oraz zmieniono wysokość wynagrodzenia przysługującego za pracę podczas delegowania do Niemiec. Ponadto podała, że: odpowiedzialność i ryzyko związane z wynikami pracy pracowników ponosi spółka, miejsce wykonywania pracy znajduje się pod kontrolą i odpowiedzialnością spółki, obowiązek instruowania pracowników spoczywa na spółce, materiały i narzędzia do wykonania pracy dostarcza spółka, liczbę i kwalifikację pracowników określa spółka, finalny koszt wynagrodzenia pracowników ponosi spółka. W tej sytuacji ustaliła, że okres oddelegowania nie przekroczy łącznie 183 dni pobytu w Niemczech podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, wobec czego (jako płatnik) potrącała i w Polsce odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości uzyskanych przez pracownika dochodów w Polsce. Do obliczenia tego okresu przyjęto metodę opartą na tzw. "dniach fizycznej obecności" pracownika w Niemczech. Do dni, w których podatnik przebywał w danym kraju, zaliczono m.in. dzień przyjazdu i wyjazdu oraz wszystkie dni spędzone w Niemczech, nawet jeżeli były dniami wolnymi od pracy. Konsekwencją tego ustalenia było odprowadzanie w Polsce zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych za pracę w Niemczech. Wnioskująca spółka powzięła wątpliwość, czy w opisanej sytuacji prawidłowo postąpiła, odprowadzając te zaliczki w Polsce, a także czy w prawidłowy sposób obliczyła dni pobytu delegowanych pracowników w Niemczech? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.